• ಹಿರಿಯ ನಾಗರೀಕರ ಸಹಾಯ ವಾಣಿ: 1090 / 08226 222030
  • ಮಕ್ಕಳ ಸಹಾಯವಾಣಿ : 1098
  • ತುರ್ತು : 100 / 08226 222383
  • ಅಗ್ನಿ ಶಾಮಕ ದಳ : 101
  • ತುರ್ತು ವಾಹನ ಸೇವಾ: 108

ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳ ವಿವರ

Search By Title:   (Leave Blank To View All)   Search

ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಕಛೇರಿ

ಕಛೇರಿವಿಳಾಸದೂರವಾಣಿಮೊಬೈಲ್ ಇಮೇಲ್
ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಕಛೇರಿ, ಬಿ.ರಾಚಯ್ಯ ಜೋಡಿ ರಸ್ತೆ, ಚಾಮರಾಜನಗರ 571313 08226 - 222243 9480804601 spchn@ksp.gov.in
ಅಪರ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಕಛೇರಿ, ಚಾಮರಾಜನಗರ - 571313 08226 - 225979 9480804602 addlspchn@ksp.gov.in
ಪೊಲೀಸ್ ಉಪಾಧೀಕ್ಷಕರು, ಡಿ.ಸಿ.ಆರ್.ಬಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಕಛೇರಿ, ಚಾಮರಾಜನಗರ-571313 08226 - 222170 9480804609 dcrbchn@ksp.gov.in
ಜಿಲ್ಲಾ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಕಛೇರಿ, ಬಿ.ರಾಚಯ್ಯ ಜೋಡಿ ರಸ್ತೆ, ಚಾಮರಾಜನಗರ 571313 08226 - 222383 9480804600 dcchn@ksp.gov.in
ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಶೇಷ ವಿಭಾಗ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಕಛೇರಿ, ಬಿ.ರಾಚಯ್ಯ ಜೋಡಿ ರಸ್ತೆ, ಚಾಮರಾಜನಗರ 571313 08226 - 222908 9480804607 dsbchn@ksp.gov.in
ಬೆರಳು ಮುದ್ರೆ ಘಟಕ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಕಛೇರಿ, ಬಿ.ರಾಚಯ್ಯ ಜೋಡಿ ರಸ್ತೆ, ಚಾಮರಾಜನಗರ 571313 08226 - 222908 9480804610 fpuchn@ksp.gov.in
ಸಿ.ಇ.ಎನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಸಿ.ಇ.ಎನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ, ಚಾಮರಾಜನಗರ 571313 08226 - 222170 9480804608 dcbchn@ksp.gov.in
ಜಿಲ್ಲಾ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆ ಪೊಲೀಸ್ ಉಪಾಧೀಕ್ಷಕರ ಕಛೇರಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆ, ಚಾಮರಾಜನಗರ 571313 08226 - 224006 9480804606 darchn@ksp.gov.in

ಚಾಮರಾಜನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ

ಕಛೇರಿವಿಳಾಸದೂರವಾಣಿಮೊಬೈಲ್ ಇಮೇಲ್
ಪೊಲೀಸ್ ಉಪಾಧೀಕ್ಷಕರು ಪೊಲೀಸ್ ಉಪಾಧೀಕ್ಷರ ಕಛೇರಿ, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ, ಬಿ.ರಾಚಯ್ಯ ಜೋಡಿ ರಸ್ತೆ, ಚಾಮರಾಜನಗರ 57131 08229 - 222211 9480804620 sdpochn@ksp.gov.in
ಚಾ.ನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ವೃತ್ತ ಪೊಲೀಸ್ ವೃತ್ತ ನಿರೀಕ್ಷಕರ ಕಛೇರಿ, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ವೃತ್ತ, ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಹತ್ತಿರ, ಚಾಮರಾಜನಗರ - 571313 08226 - 224630 9480804630 cpichn@ksp.gov.in
ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ವೃತ್ತ ಪೊಲೀಸ್ ವೃತ್ತ ನಿರೀಕ್ಷಕರ ಕಛೇರಿ, ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ವೃತ್ತ, ಮಡಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ, ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಪಟ್ಟಣ, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ-571111 08229 - 222211 9480804632 cpigundlupetchn@ksp.gov.in
ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ, ಮಡಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ, ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಪಟ್ಟಣ, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ-571111 08229 - 222228 9480804651 gundlupetchn@ksp.gov.in
ತೆರಕಣಾಂಬಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ತೆರಕಣಾಂಬಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ, ತೆರಕಣಾಂಬಿ, ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ-571123 08229- 232235 9480804652 terakanambichn@ksp.gov.in
ಬೇಗೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಬೇಗೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ, ಬೇಗೂರು, ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ – 571109 08229 - 231100 9606569431 begurchn@ksp.gov.in
ಸಂತೇಮರಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಸಂತೇಮರಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ, ಸಂತೇಮರಹಳ್ಳಿ, ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆ-571115 08226 - 240250 9480804650 smhallichn@ksp.gov.in
ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ, ರಾಮಸಮುದ್ರ, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಪಟ್ಟಣ -571313 08226 - 222048 womenchn@ksp.gov.in
ಚಾ.ನಗರ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ, ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಹತ್ತಿರ, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಪಟ್ಟಣ - 571313 08226 - 222020 trafficchn@ksp.gov.in
ಚಾ.ನಗರ ಪೂರ್ವ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಪೂರ್ವ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ, ರಾಮಸಮುದ್ರ, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಪಟ್ಟಣ - 571342 08226 - 222058 9480804648 eastchn@ksp.gov.in
ಚಾ.ನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ, ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಹತ್ತಿರ, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಪಟ್ಟಣ - 571313 08226 - 222092 9480804646 ruralchn@ksp.gov.in
ಚಾ.ನಗರ ಪಟ್ಟಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಪಟ್ಟಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ, ತರಕಾರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಹತ್ತಿರ, ಚಾಮರಾಜನಗರ-571313 08226 - 222047 9480804645 townchn@ksp.gov.in
ಕುದೇರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಕುದೇರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ, ಕುದೇರು, ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆ - 571316 08226 - 234439 9480804647 kuderuchn@ksp.gov.in

ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಉಪವಿಭಾಗ

ಕಛೇರಿವಿಳಾಸದೂರವಾಣಿಮೊಬೈಲ್ ಇಮೇಲ್
ಪೊಲೀಸ್ ಉಪಾಧೀಕ್ಷಕರು ಪೊಲೀಸ್ ಉಪಾಧೀಕ್ಷರ ಕಛೇರಿ, ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಉಪ ವಿಭಾಗ , ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ರಸ್ತೆ, ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ-571440 08224 - 252840 9480804621 sdpokollegalchn@ksp.gov.in
ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ವೃತ್ತ ಪೊಲೀಸ್ ವೃತ್ತ ನಿರೀಕ್ಷಕರ ಕಛೇರಿ, ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ವೃತ್ತ, ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಪಟ್ಟಣ, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ-571440 08224 - 254051 9480804633 cpikollegalchn@ksp.gov.in
ಪೊಲೀಸ್ ವೃತ್ತ ನಿರೀಕ್ಷಕರ ಕಛೇರಿ, ಯಳಂದೂರು ವೃತ್ತ , ಯಳಂದೂರು , ಯಳಂದೂರು ತಾಲ್ಲೋಕು, ಪೊಲೀಸ್ ವೃತ್ತ ನಿರೀಕ್ಷಕರ ಕಛೇರಿ, ಯಳಂದೂರು ವೃತ್ತ , ಯಳಂದೂರು , ಯಳಂದೂರು ತಾಲ್ಲೋಕು,ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ-571441 08226 - 240002 9480804631 cpiyelandurchn@ksp.gov.in
ರಾಮಾಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ರಾಮಾಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ, ರಾಮಾಪುರ, ಹನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ-571444 08225 - 274324 9480804657 ramapurachn@ksp.gov.in
ಹನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಹನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ, ಹನೂರು ಪಟ್ಟಣ, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ-571439 08224 - 268803 9480804656 hanurchnchn@ksp.gov.in
ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ, ಮ.ಮ.ಬೆಟ್ಟ ರಸ್ತೆ, ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಪಟ್ಟಣ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ-571440 08224 - 252051 9480804655 kollegalruralchn@ksp.gov.in
ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಪಟ್ಟಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಪಟ್ಟಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ, ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ರಸ್ತೆ, ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ-571440 08224 - 252368 9480804653 kollegaltownchn@ksp.gov.in
ಅಗರ - ಮಾಂಬಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಅಗರ-ಮಾಂಬಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ, ಮಾಂಬಳ್ಳಿ, ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ-571442 08224 - 253176 9480804654 mamballichn@ksp.gov.in
ಯಳಂದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಯಳಂದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ, ಯಳಂದೂರು, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ-571441 08226 - 240028 9480804649 yelandurchn@ksp.gov.in
ಮ ಮ ಬೆಟ್ಟ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಮ ಮ ಬೆಟ್ಟ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ, ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟ, ಹನೂರು ತಾಲ್ಲೋಕು, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ-571490 08225 - 272141 9480804658 mmhilschn@ksp.gov.in

©ಕೃತಿಸ್ವಾಮ್ಯ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಪೊಲೀಸ್. ಎಲ್ಲ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ. ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ತಾಣದ ವಿನ್ಯಾಸಗಾರರು: ಗ್ಲೋಬಲ್ ಬಜ್®