• ಹಿರಿಯ ನಾಗರೀಕರ ಸಹಾಯ ವಾಣಿ: 1090 / 08226 222030
  • ಮಕ್ಕಳ ಸಹಾಯವಾಣಿ : 1098
  • ತುರ್ತು : 100 / 08226 222383
  • ಅಗ್ನಿ ಶಾಮಕ ದಳ : 101
  • ತುರ್ತು ವಾಹನ ಸೇವಾ: 108

ತುರ್ತು

Search By Title:  (Leave Blank To View All)   Search
ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಮೊಬೈಲ್
ತುರ್ತು ವಾಹನ ಸೇವಾ 108
ಅಗ್ನಿ ಶಾಮಕ ದಳ 101
ತುರ್ತು 100 / 08226 222383
ಮಕ್ಕಳ ಸಹಾಯವಾಣಿ 1098
ಹಿರಿಯ ನಾಗರೀಕರ ಸಹಾಯ ವಾಣಿ 1090 / 08226 222030

©ಕೃತಿಸ್ವಾಮ್ಯ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಪೊಲೀಸ್. ಎಲ್ಲ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ. ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ತಾಣದ ವಿನ್ಯಾಸಗಾರರು: ಗ್ಲೋಬಲ್ ಬಜ್®